ELT3

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Učivo = témata na cvičení
T0 - BOZP – řád odborné učebny VYT (VYT5)
T1 - Aplikační SW pro kreslení schémat - 7805
T2 - Aplikační SW pro kreslení a editaci DPS 
T3 - Integrované obvody analogové - operační zesilovač
T4 - Aplikační SW pro kreslení schémat – OZ
T5 - Aplikační SW pro kreslení DPS – OZ
T6 - Osazení KNP dle schémat
T7 - Integrované obvody analogové - 555
T8 - Aplikační SW pro kreslení schémat – 555
T9 - Aplikační SW pro editaci DPS – 555
T10 - Osazení KNP dle schémat
T11 - Technologie DPS - výroba DPS 
T12 - Osazení DPS dle schémat a montážního schéma 
T13 - Realizace elektronického obvodu s IO
T14 - Opakování 
Praktická cvičení - integrované obvody
Pojetí předmětu: V prakticky zaměřeném oddělení se žáci seznamují s aplikacemi integrovaných obvodů v elektronických systémech. Začíná se od nejjednodušších po lehce složité. Veškeré získané znalosti jsou prakticky ověřovány a to simulací ve vhodném SW (Tinkercad, Multisim apod., dále se zapojení realizuje na stavebnici, kterou si žáci pořídili v 1. ročníku (kufr). V závěru pak pro vybraný obvod navrhnou DPS, kterou žáci osadí, zprovozní a zpracují dokumentaci.
Cílové vědomosti: Aplikace vybraných integrovaných obvodů
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při návrhu a realizaci elektronických obvodů s integrovanými obvody (simulace, test na KNP, realizace na navržené DPS).
Organizace výuky: 3. ročník: 2 hod. týdně po dobu jednoho pololetí
Integrované obvody:
 • stabilizátory
 • operační zesilovače
 • časovač 555
 • nf zesilovač
Použitý HW:

Kufr elektroniky 1 pořízený v 1. ročníku

Seznam součástek v kufru


Použitý SW: Tinkercad, Eagle, Fritzing
Zdroje informací:
Opravné zkoušky

doporučeno:

 • ke zkoušce si zopakovat učivo příslušného pololetí (stabilizátory, operační zesilovače, časovač 555)
 • přinést sešit
 • přinést v tištěné podobě seminární práci
 • přinést vypracované domácí úkoly z období samostudia
 • zkouška prověří odpovídající teoretické znalosti
 • žák předvede návrh a test el. obvodu v Tinkercadu
 • žák předvede funkci el. obvodu se svým kufrem elektroniky
 • žák předvede návrh sch a DPS el. obvodu v Eagle


Výsledky vzdělávání žáka
 • vysvětlí zásady BOZP
 • dodrží řády odborných učeben, použije vhodný hasící přístroj, poskytne první pomoc při úrazu
 • nakreslí dle předlohy elektrické schéma s integrovanými obvody
 • zapojí operační zesilovač na KNP (zesilovač, integrátor, derivátor, nelineární obvod, oscilátor)
 • navrhne plošný spoj s využitím PC
 • zapojí 555 na KNP
 • vyrobí DPS chemickou cestou
 • osadí a zprovozní DPS obsahující IO
 • realizuje zapojení s nf zesilovačem
Seminární práce
 1. - Nesymetrický zdroj +5V a +12V
 2. - Nesymetrický zdroj + 3,3V a +5V
 3. - Symetrický zdroj +/- 12V s použitím transformátoru s dvěma různými sekundárními vinutími
 4. - Symetrický zdroj +/- 12V s použitím transformátoru se sekundárním vinutím s odbočkou přesně upostřed
 5. - Symetrický zdroj +/- 12V s použitím transformátoru s jedním sekundárním vinutím
 6. - Operační zesilovač s dvěma trimry na vstupech
 7. - Operační zesilovač s fotorezistorem
 8. - Operační zesilovač s termistorem
 9. - 555 s dvěma trimry na vstupech
 10. - 555 s dvěma tlačítky (START - STOP)
 11. - 555 s jedním trimrem na spojeném vstupu
 12. - 555 s RC článkem
 13. - 555 jako AKO
 14. - 555 jako BKO
 15. - Blikačka s 555
 16. - Bzučák s 555
 17. - Siréna 2 x 555
 18. - Semafor
 19. - Čítač
Postup vypracování seminární práce:
 1. Zpracujte dokumentaci Doc.gif Předloha
 2. DOC bude obsahovat to nejlepší za celé oddělení. Každá část bude obsahovat nadpis a
  • Popis činnosti obvodu
  • Schéma zapojení v Eagle
  • Návrh DPS v Eagle
  • Zapojení z Tinkercadu alt. v Fritzingu
  • Obrázek zapojení na KNP
  • Pomůcky:
  • Literatura a zdroje informací:
  • SW:
  • Pozn:
 1. Odevzdává se elektronicky do adresáře N:/janousek/Temp ve formátu: Trida_Prijmeni_Jmeno_IO.pdf (doc) např: A3_Novak_Jan_IO.pdf. V případě včasného neodevzdání se odevzdává písemně.

Pozn.: Úkoly by ideálně mely spolu souviset ale mohou se lišit.

Domácí úkoly:
 1. V TinkerCADu vyzkoušejte zapojení operačního zesilovače ve funkci komparátoru. Na vstup OZ připojte fotorezistor, který bude ovlivňovat na výstupu LED a to tak, aby při vyšším osvětlení fotorezistoru byla LED zhasnuta a naopak. Funkci ověřte, natočte krátké video a to odevzdejte.
 2. Do sešitu si překreslete schéma časovače ze stránek http://i.imgur.com/AZVrxv9.gif V příloze přikládám další schéma. Opět nakreslete schéma do sešitu a najděte funkční závislost výstupní frekvence na hodnotách připojených součástek. Ověřte v TinkerCADu a pošlete PrtScr formou odpovědi na tento DÚ.
 3. Proveďte návrh el. schéma a DPS schéna z minulé hodiny. Soubory Eaglu s názvem "C3 Přijmeni Jmeno 555.sch" a "C3 Přijmeni Jmeno 555.pcb" odevzdejte jako přílohu k odpovědi na tento DÚ
 4. Pokuste se najít na netu info o zapojení časovače 555 v režimech BKO, MKO a AKO. Všechny tři schémata zakreslete do sešitu, vyfoťte a pošlete v odpovědi na tento úkol.
 5. Proveďte zapojení 555 v režimu BKO v TinkerCAdu. Vstup tlačítko - start, tlačítko - stop. Na výstupu relé, které bude vstupy start/stop ovládáno. Výsledek na sdílejte tak, abych si funkčnost vyzkoušel.
 6. V Eaglu (max. verze 7 j:\SW\Eagle\Eagle 7.5.0) navrhněte schéma zapojení 555 v režimu BKO (ověřeno v minulé hodině v TinkerCAdu). Vstup tlačítko - start, tlačítko - stop. Na výstupu relé, které bude vstupy start/stop ovládáno. Odevzdejte zde v odpovědi *.sch a případně i *.pcb (aspoň něco z návrhu DPS)
 7. V Eaglu (max. verze 7 j:\SW\Eagle\Eagle 7.5.0) navrhněte DPS zapojení 555 v režimu BKO (v minulé hodině sch). Nezapomeňte na diodu u relé (nejčastější chyba). Odevzdejte na N-ko schéma *.sch a *.pcb (navzájem konzistentní). Alternativně zde obrázek sch a pcb v odpovědi na úkol.
 8. Proveďte zapojení 555 v režimu MKO v TinkerCAdu. Vstup tlačítko - start. Na výstupu bude relé ovládající LED, které bude sepnuto po aktivaci tlačítka a po cca 3 sec se vrátí do svého monostabilního stavu. Výsledek sdílejte tak, abych si funkčnost vyzkoušel + do odpovědi PrtScr schéma zapojení
 9. Proveďte zapojení 555 v režimu AKO v TinkerCAdu. Na výstupu bude LED blikající s f=1Hz. Signál bude dále veden do děličky kmitočtu dvěma (učivo 2. ročníku MIT). Výstup z děličky bude opět řídit LED. Výsledek sdílejte tak, abych si funkčnost vyzkoušel + do odpovědi PrtScr schéma zapojení
 10. Navrhněte el. schéma v Eagle obvodu, který bude generovat na svých 3 výstupech tyto signály: AKO-tinkerCAD 01.png. Odevzdejte PrtScr z Eaglu.
 11. Navrhněte DPS k el. schéma z minulé hodiny v Eagle. Odevzdejte PrtScr DPS přímo v odpovědi (ne jako příloha).
 12. Zpracujte dokumentaci (předloha v příloze), info. na této stránce

Pozn.: Jak odevzdávat domácí úkoly

Obsah

HW

SW

Symetrický/nesymetrický zdroj stabilizovaného napětí


Tr+7805.png

Tr-7805-KNP.png

7812-7912.png


Operační zesilovače

Operační zesilovače Zapojení s operačním zesilovačem

180px-Op-amp symbol.svg.png 300px-OPAMP Packages.jpg

555

555 Inside

555 Inside

www: Blinking Christmas-tree


555-BKO.png

555-MKO.png

555-AKO.png

https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_timer.html

https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.htmlZdroje informací:

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export