Arduino

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Arduino

Kniha Aruino.cz.png

 • Mikrokontrolér: AVR ATmega168 / ATmega328
 • Takt procesoru: 16 MHz
 • Pracovní napětí: 5V (Vstupní napětí (doporučené): 7 až 12V)
 • 14 digitálních vstupně-výstupních pinů (z toho 6 s podporou PWM)
 • 6 analogových vstupů
 • Proudové zatížení I/O pinu: 40mA
 • Flash paměť: 16 KB (ATmega168) nebo 32 KB (ATmega328), z toho 2 KB zabírá bootloader
 • SRAM: 1 KB (ATmega168) nebo 2 KB (ATmega328)
 • EEPROM: 512 bytů (ATmega168) nebo 1 KB (ATmega328)

Ardiono-day.jpg

Arduino Duemilanove
Download SW
Schéma

Obsah

Vývoj MIT aplikace s Arduino:

What we needs:

Sestavy:

Examples

Arduino-blik-01.jpg
/* Blink * http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/
 
int ledPin = 13;        // LED je připojena na pin 13
 
void setup(){          // tato část proběhne jednou po startu
   pinMode(ledPin, OUTPUT);  // nastaví pin jako výstupní
}
 
void loop(){           // procedura
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // rozsvícení LED
  delay(1000);         // pauza 1s
  digitalWrite(ledPin, LOW);  // zhasnutí LED
  delay(1000);         // pauza 1s
}

Tools:

 • .hex you can find in c:\Users\*\Local Settings\Temp\build*.tmp\*.hex

Tutorials:

Aplikace s Arduino

e

Videa

Experimenty


Arduino Shield by SPŠ

www

Arduino a USB

Pdf.jpg Arduino a PICAXE na Windows 8 64-bit


advance

Arduino IDE for programming Atmega Microcontrollers

How to program Arduino by using USBasp without bootloader

Building an Arduino on a Breadboard

Virtual Breadboard

Serial connection for your Arduino / Atmega

Basic Minimal Arduino Without Crystal

Minimal Arduino with ATmega8

Burning the Bootloader on ATMega328 using Arduino UNO as ISP

USBASP Bootloading a ATMega328p with a 8MHz internal clock

Make your own arduino serverino

Arduino Voice Control using Smartphone

Shield

How to Build the LOL Shield Kit

LoL Shield věnovaný sponzorem školy: jitenkaa, (zde je možné stavebnici objednat)

What is available...

Examples 2

 1. LED bliká v Morseově abecedě SOS ( . . . - - - . . . ) s opakováním s časovým odstupem 4 sekundy
 2. 8 LED bliká dle pravdivostní tabulky tak, aby svítala v daném čase postupně jen jedna LED (had)
 3. Aktivací tlačítka LED, která předtím svítila zhasne
 4. Každým zmáčknutím tlačítka se změní stav LED na opačný
 5. Jedním tlačítkem LED zhasne a jiným se rozsvítí

Test tlačítka

Button-LED.png
void setup()
{
 pinMode( 2, INPUT_PULLUP);
 pinMode( 8, OUTPUT);
}
 
void loop()
{
 digitalWrite( 8 , !digitalRead(2) );
}
const int buttonPin = 2;   // 
const int ledPin = 8;   // 
 
int buttonState = 0;     // variable
 
void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(buttonPin, INPUT);
}
 
void loop() {
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 if (buttonState == HIGH) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
 }
 else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 }
}

Traffic light

int pin;
 
void setup() {
    for (int i=4; i <= 13; i++){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
}
 
void blik(int pin)
{
    digitalWrite(pin, LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(pin, HIGH);
}
 
void loop()
{
    for (int i=4; i <= 13; i++){
    blik(i);
  }
}

DC motor

L298N Arduino DC Motor H-Mustek.png
int MotorL1 = 3; 
int MotorL2 = 11; 
int MotorR1 = 5; 
int MotorR2 = 6; 
 
void loop() {
 MotorForward();       
 delay(2000);       
 TurnLeft(); 
 delay(2000);       
}
 
void MotorForward() {
 digitalWrite(MotorL1, LOW);  // 
 digitalWrite(MotorL2, HIGH); // 
 digitalWrite(MotorR1, LOW);  // 
 digitalWrite(MotorR2, HIGH); // 
 }
 
void TurnLeft() {
 analogWrite(MotorL1, LOW);  // 
 analogWrite(MotorL2, 128); // 
 analogWrite(MotorR1, 128);  // 
 digitalWrite(MotorR2, LOW); // 
 }

RGB

RGB-LED.png
.....
 
void loop()
{
 setColor(255, 0, 0); // red
 delay(1000);
 setColor(0, 255, 0); // green
 delay(1000);
 setColor(0, 0, 255); // blue
 delay(1000);
 setColor(255, 255, 0); // red + green
 delay(1000); 
 setColor(255, 0, 255); // red + blue
 delay(1000);
 setColor(0, 255, 255); // green + blue
 delay(1000);
}
 
void setColor(int red, int green, int blue)
{
 analogWrite(redPin, red);
 analogWrite(greenPin, green);
 analogWrite(bluePin, blue); 
}

SR04 ultrasonic

HC-SR04-ultrasonic.png
#define trigPin 8
#define echoPin 9
 
void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
}
 
void loop() {
 long duration, distance;
 digitalWrite(trigPin, LOW); 
 delayMicroseconds(2); // 
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10); //
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance = (duration/2) / 29.1;
 
 Serial.print(distance);
 Serial.println(" cm");
 delay(500);
}

Servo

Servo.png
#include <Servo.h>
 
Servo myservo; 
 
int pos = 0;  
 
void setup() {
 myservo.attach(6); 
 Serial.begin (9600); 
}
 
void loop() {
 for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { 
  myservo.write(pos); 
  Serial.println(pos);       
  delay(20);            
 }
 for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { 
  myservo.write(pos); 
  Serial.println(pos);        
  delay(20);            
 }
}

RBT servo

Servo 2.png
#include <Servo.h>          // Include servo library
 
Servo servoLeft;           // Declare left servo signal
 unsigned char motion = 0;
 
void setup()             // Built in initialization block
{
 pinMode(5,INPUT_PULLUP);
 pinMode(6,INPUT_PULLUP);
 pinMode(7,INPUT_PULLUP);
 pinMode(2,OUTPUT);
 pinMode(3,OUTPUT);
 pinMode(4,OUTPUT);
 pinMode(9,OUTPUT);
 servoLeft.attach(9);        // 
 Serial.begin (9600);
}
 
void loop() 
{
 motion = digitalRead(5) + digitalRead(6)*2 + digitalRead(7)*4;
 Serial.print(motion);
 Serial.println(""); 
 switch(motion)
 {
  case 0b00000110: servoLeft.write(30); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(2,LOW); break;
  case 0b00000101: servoLeft.write(60); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(2,HIGH); break;
  case 0b00000011: servoLeft.write(90); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(2,HIGH); break;
  case 0b00000111: servoLeft.write(120); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(2,HIGH); break;
  delay(15);
 }
}
 
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export