MCU 8051 IDE

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
MCU-8051-IDE-logo.png MCU 8051 IDE MCU-8051-IDE-screen.png
popis: Vývoj aplikace pro 8051 v asm nebo C
vývojář Martin Ošmera
aktuální verze 1.4.9
OS Unix-like, Microsoft Windows, freeBSD
typ softwaru aplikační
licence GNU General Public License
web wiki Download

SDCC - Small Device C Compiler

Obsah

Založení nového projektu

 1. nastavte si přístup na svůj domovský disk (v učebně VYT5 je problematické použití písmena H) vhodnější nastavení je např.: net use Z: \\obelix\students\jmeno
 2. Project name: vyplňte název projektu
 3. Project directory: vypište Z:/MIT3r
 4. Vše ostatní nechte

Simulace programu

Example

Pro vývoj aplikace v C nutno nainstalovat SDCC - Small Device C Compiler


Write to Port

RD2kit 08.jpg

start: 	
    mov A,#01010101b
	mov P3,A
	acall delay
 
	mov A,#10101010b
	mov P3,A
	acall delay
 
	sjmp start
 
delay:	mov R0,#01h ; 108 ms 
skok1:	mov R1,#100
skok2:	mov R2,#250
 
skok:	DJNZ R2,skok
	DJNZ R1,skok2
	DJNZ R0,skok1
 
	ret
	end
#include <at89x51.h>
 
void _delay_ms(unsigned int msec) //for 11.0592Mhz crystal
 
{
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<msec;i++)
  {
  for(j=0;j<110;j++);
  }
}
 
void main ()
{
  while(1)
  {
  P3 = 0x55;
  _delay_ms(100); // 100 ms
  P3 = 0xAA;
  _delay_ms(100);
  }
}

Read from Ports

RD2kit 09.jpg

 	org 0 ;pseudoinstrukce umistujici program do pameti programu pocitace adresou 000h
 
start: 	
	mov A,#P1
	mov P3,A
	sjmp start

Runing Light

MCU-8051-IDE 03.jpg
	org 0 ;pseudoinstrukce umistujici program od 00h
 
 	mov P3,#11111110B	;
loop:	mov A,P3
	rlc A	 		;
	mov P3,A
	acall delay	 	;
 	sjmp loop	 	;
 
delay:	mov R0,#1		;
skok1:	mov R1,#226
skok2:	mov R2,#255
 
skok:	djnz	R2,skok
	djnz	R1,skok2
	djnz	R0,skok1
 
	ret 	 
	end

Runing Light C

#include <at89x51.h>
 
#define LED P2_3
 
void main()
{
	int i;
	while(1)
	{
		if (LED)
		{
		LED = 0;
		}
		else 
		{
		LED = 1;
		}
	 {
	 for(i=0;i<10000;i++);
	 }
	}
}
#include <at89x51.h> 
#include <delay.h> 
 
void main()
{
   while (1) 
   {
      P1=0xff;
      _delay_ms(50); // 50 ms
      P1=0x00;
      _delay_ms(50); // 50 ms
   }
}
 
/* file delay.h contains:
unsigned int i,j;
 
void _delay_ms(unsigned int msec) // crystal 10 059 kHz
{
	for(i=0;i<msec;i++)
	for(j=0;j<110;j++);
}


Blink using TIMER

#include <at89x51.h>
 
void main()
{
	TMOD=0x10;
	TR1=1;
for(;;)
{
	P1_0=!P1_0;
	TH1=0xFE;
	TL1=0x0C;
	while(TF1==0);
	TF1=0;
	}
}

7 segment

MCU-8051-IDE 07.gif
	MOV DPTR,#TAB 	
nastav:	MOV R5,#0	
zobraz: MOV A,R5	
	MOVC A,@A+DPTR	
	MOV P3,A		
	INC R5		
	CJNE R5,#10,zobraz
	SJMP nastav
 
TAB:	DB 0C0h,0F9H,0A4H,0B0H,99H ;0,1,2,3,4,
	DB 92H,82H,0F8H,80H,90H  ;5,6,7,8,9,
	end

7 segment v2

MCU-8051-IDE 04.gif
	mov R6,#10  
START:	djnz R6,NEXT
	mov R6,#10
	mov R5,#0
NEXT:	mov DPTR,#TAB
	mov A,R5
	movc A,@A+DPTR
	mov P3,A
	inc R5
	sjmp START
 
TAB:	DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H ;0,1,2,3,4,
	DB 92H,82H,0F8H,80H,90H  ;5,6,7,8,9,
	end

7 segment - C

MCU-8051-IDE 05.gif
__sfr __at (0xB0) P3;
 
#define DELAYTIME  15 //Defined delay time constant, originally 65000
unsigned int temp1;
 
void delay(unsigned int temp)//Delay process
{
 while(--temp);
}
 
void main()
{
    P3=255;	//led is off HGFEDCBA = "1"
    while(1)
	{
        P3=0Xc0;		//0 HG = "1" OFF
		temp1=DELAYTIME;
		delay(temp1);
 
		P3=0XF9;		//1 BC = "0" = ON
		temp1=DELAYTIME;
		delay(temp1);
		}
}

7 segment - C (tab)

MCU-8051-IDE 06.gif
#include <at89x51.h>
 
__code unsigned char out[16] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0, //0,1,2,3
			    0x99,0x92,0x82,0xF8, //4,5,6,7
			    0x80,0x90,0x08,0x03, //8.9.A.B
			    0x46,0x21,0x06,0x0E};//C,D,E,F
void main(void)
{
  __data unsigned char i = 0;
 
   while (1) // program loop
   {
     P3 = out[i++];
     if (i==16)
        i=0;
   }
}

Two 7-segment

MCU-8051-IDE 2-7segment.gif
	 MOV	DPTR,#TAB	 
 
tens: 	 MOV	P0,#00000010B
	 MOV	R5,#01H			
units:	 MOV	R3,#00H		 
next:	 MOV	A,R3			 
	 MOVC	A,@A+DPTR	 
	 MOV 	P2,A
	 ACALL	delay				 
	 INC	R3				 
	 CJNE	R3,#10D,next
	 MOV	A,R5
	 MOVC	A,@a+dptr
	 MOV	P0,A
	 INC	R5
	 CJNE	R5,#11D,again
	 SJMP	tens
again:	 SJMP	units			 	
 
delay:	MOV	R2,#06D		 
temp2:	MOV	R1,#255D		 
temp1:	MOV	R0,#255D		 
	DJNZ	R0,$     
	DJNZ	R1,temp1		 
	DJNZ	R2,temp2		 
	RET			
 
TAB:	DB 00000010B	;0x02 	0D
	DB 10011111B	;0x9F	1D		
	DB 00100100B	;0x24	2D		
	DB 00001100B	;0x1C	3D		
	DB 10011000B	;0x98	4D
	DB 01001000B	;0x48	5D
	DB 01000000B	;0x40	6D		
	DB 00011110B	;0x1E	7D		
	DB 00000000B	;0x00	8D		
	DB 00001000B	;0x0F	9D					
END

Counter

MCU-8051-IDE 09.gif
	MOV	TMOD,#00000001B
 	MOV	TH0,#00H
 	MOV	TL0,#00H
 	SETB	TR0
 
	MOV DPTR,#TAB 	;
nastav:	MOV R5,#0	;
zobraz: MOV A,R5	
	MOVC A,@A+DPTR	;
	MOV P3,A		
	INC R5		;
	acall test
	CJNE R5,#10,zobraz
	SJMP nastav
 
test:
;	ACALL	ZPOZD
 	JNB   P1.0,$		;
; 	ACALL	ZPOZD
 	JB	P1.0,$		;
	ret
 
ZPOZD:	MOV		R0,#05H
SKOK:	JNB		TF0,$
	CLR		TF0
 	DJNZ		R0,SKOK
 	RET
 
TAB:	DB 0C0h,0F9H,0A4H,0B0H,99H ;0,1,2,3,4,
	DB 92H,82H,0F8H,80H,90H  ;5,6,7,8,9,
	end

L293

info

L293D_A equ P2.0	 ;L293D A - Positive of Motor
L293D_B equ P2.1	 ;L293D B - Negative of Motor
L293D_E equ P2.2	 ;L293D E - Enable pin of IC
 
org 0H
Main:
   acall rotate_f	 ;Rotate motor forward
   acall delay	 ;Let the motor rotate
   acall break	 ;Stop the motor
   acall delay	 ;Wait for some time
   acall rotate_b	 ;Rotate motor backward
   acall delay	 ;Let the motor rotate
   acall break	 ;Stop the motor
   acall delay	 ;Wait for some time
   sjmp Main	     ;Do this in loop
 
rotate_f:
   setb L293D_A	 ;Make Positive of motor 1
   clr L293D_B	 ;Make negative of motor 0
   setb L293D_E	 ;Enable to run the motor
   ret	     ;Return from routine
 
rotate_b:
   clr L293D_A	 ;Make positive of motor 0
   setb L293D_B	 ;Make negative of motor 1
   setb L293D_E	 ;Enable to run the motor
   ret	     ;Return from routine
 
break:
   clr L293D_A	 ;Make Positive of motor 0
   clr L293D_B	 ;Make negative of motor 0
   clr L293D_E	 ;Disable the o/p
   ret	     ;Return from routine
 
delay: mov r7,#20H
back:	mov r6,#FFH
back1: mov r5,#FFH
here:	djnz r5, here
    djnz r6, back1
    djnz r7, back
    ret
#include <at89x51.h> 
 
#define L293D_A P2_0  //Positive of motor
#define L293D_B P2_1  //Negative of motor
#define L293D_E P2_2  //Enable of L293D
 
// Function Prototypes
void rotate_f(void);   //Forward run funtion
void rotate_b(void);   //Backward run function
void breaks(void);    //Motor stop function
void delay(void);    //Some delay
 
void main(){      //
    while(1){    //
      rotate_f(); //
      delay();   //
      breaks();  //
      delay();   //
      rotate_b(); //
      delay();   //
      breaks();  //
      delay();   //
        }    //
}
 
void rotate_f(){
      L293D_A = 1; //
      L293D_B = 0; //
      L293D_E = 1; //
}
 
void rotate_b(){
      L293D_A = 0; //
      L293D_B = 1; //
      L293D_E = 1; //
}
 
void breaks(){
      L293D_A = 0; //
      L293D_B = 0; //
      L293D_E = 0; //
}
 
void delay(){      //
      unsigned char i,j,k;
      for(i=0;i<32;i++)
      for(j=0;j<255;j++)
      for(k=0;k<255;k++);
}

ATM13

ATM13.png

	 MOV	DPTR,#TAB	 
 
tens: 	 MOV	P0,#00000010B
	 MOV	R5,#01H			
units:	 MOV	R3,#00H		 
next:	 MOV	A,R3			 
	 MOVC	A,@A+DPTR	 
	 MOV 	P0,A
	 ACALL	delay				 
	 INC	R3				 
	 CJNE	R3,#10D,next
	 MOV	A,R5
	 MOVC	A,@a+dptr
	 MOV	P2,A
	 INC	R5
	 CJNE	R5,#11D,again
	 SJMP	tens
again:	 SJMP	units			 	
 
delay:	MOV	R2,#06D		 
temp2:	MOV	R1,#255D		 
temp1:	MOV	R0,#255D		 
	DJNZ	R0,$     
	DJNZ	R1,temp1		 
	DJNZ	R2,temp2		 
	RET			
 
TAB:	DB 01000010B	;0x02 	0D
	DB 10011111B	;0x9F	1D		
	DB 00100100B	;0x24	2D		
	DB 00001100B	;0x1C	3D		
	DB 10011000B	;0x98	4D
	DB 01001000B	;0x48	5D
	DB 01000000B	;0x40	6D		
	DB 00011110B	;0x1E	7D		
	DB 00000000B	;0x00	8D		
	DB 00001000B	;0x0F	9D					
END
//2 Digit 7-Segment Up Down Counter Project using 8051 Microcontroller
//https://electronicswork.wordpress.com/2012/10/10/2-digit-7-segment-up-down-counter-project-using-8051-microcontroller/
#include <at89x51.h>
 
#define h P3_2	//up counter button 
#define g P3_3	//down counter button
 
int m=0;
int n=0;
int a,b;
int arr[10]={0x21,0x7D,0x13,0x19,0x4D,0x89,0x81,0x3D,0x01,0x09};
 
void main()
{
	P2=0x21;
	P0=0x21;
while(1)
{
	P3=0xFF;
	if(h==0)
 {
	if(n==99&&m==99)
   {
	P2=0xFE;
	P0=0xFE;
   }
else
 {
	m=m+1;
	n=n+1;
	a=m/10;
	b=n%10;
	P2=arr[a];
	P0=arr[b];
 
while(h==0);
 }
}
 
if(g==0)
 {
if(n==0&&m==0)
  {
	P2=0x3F;
	P0=0x3F;
  }
else
 {
	m=m-1;
	n=n-1;
	a=m/10;
	b=n%10;
	P2=arr[a];
	P0=arr[b];
while(g==0);
  }
 }
 }
}

Jak na barevnou syntaxi do Wordu

www

8051

http://sdcc.sourceforge.net/doc/sdccman.pdf


~Nožka

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export