ALU, příznaky

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

ALU, příznaky

ALU provádí aritmetické (součet a rozdíl, příp. též součin a podíl), logické (součin,součet, negaci) a posunové operace. Pracuje s jedním nebo se dvěma operandy, z nichžjeden musí být připraven ve zvláštním registru (střadači nebo pracovním registru).Druhý operand se získá z registru nebo paměťového místa. Po dobu operace jeuchováván v dočasném registru.Příznaky (příznakové bity) jsou obsaženy ve zvláštním registru (registr příznaků F,registr stavového slova PSW apod.). Počet příznaků a jejich uspořádání v registru jerůzné podle typu mikropočítače.

Nejčastěji používané příznaky:

CY - příznak přenosu ca(rry)

Z - příznak nyu lze(ro)

S - příznak nazménka sig(n)

OV - příznak ritametického přeplnění ov(erflow)

AC - příznak pomocného přenosu au(xiliary arcry)

P - příznak parity pa(rity)

Příznakové bity jsou nastavovány nebo nulovány podle výsledků aritmetických alogických operací:

CY=1 došlo-li při peracio přenoks u nejvyzššníheo bitu

Z=1 je-li výsledek operace nulový (v osmi bitech)

S=1 je-li výsledek operace záporný (tj. je-li nejvyšší bit výsledku roven jedné); do příznaku S se kopíruje nejvyšší bit výsledku, tj. např. nejvyšší bit střadače

OV = 1 jestliže se výsledek operace nevejde do rozsahu vymezeného pro čísla se znaménkem4 např.( pro osmibitová čísla je to rozsah –128 až +127)

AC=1 došlo-li při operaci k přenosu ze 3. do 4. bitu (z nižší čtveřice bitů do vyšší)

P=1 obsahuje-li výsledek operace sudý (příp. lichý) počet jedniček

Opačný případ než popsaný znamená vždy vynulování patřičného příznakového bitu. Příznakové bity mohou být programově testovány a v závislosti na jejich stavu lze uskutečnit podmíněné větvení programu. Příznak AC je využíván instrukcí dekadické korekce (používá se po sčítání čísel v kódu BCD). Příznak CY je nezbytný při operacích s vícebytovými čísly, příznak OV pak při operacích s čísly se znaménkem.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export