Otázky k opakování z referátů mikroprocesorové techniky TVY

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání

Referáty z mikroprocesorové techniky

Obsah

Základní pojmy z mikroprocesorové techniky (Procesor, Mikrokontrolér, Paměť……..)

1. Mikrokontrolér
a) je monolitický integrovaný obvod
b) je základní součást počtače
c) kontroluje přenos dat

2. Sběrnice má za účel:
a) kontrolovat stav paměti
b) zjistit počet vstupů a výstupů
c) přenos dat a řídicích povelů

3. co jsou registry?
a) posloupné databáze
b) zařízení rozšiřující možnosti použití počítače
c) data uložená na pevném disku

4. zkratka JSA znaméná:
a) jazyk systémových assemblerů
b) jazyk symbolických adres
c) jazyk strojových adres

5. Instrukční cyklus obsahuje strojních cyklů nebo taktů
a) 1-5
b) 6-9
c) 10-13

--Jhodina 17. 6. 2010, 20:28 (UTC)Hodina

Architektura von Neumann a Harvardská

1. Jakého původu byl John von Neuman
a) Maďarsko
b) USA
c) Německo

2. Které z těchto zařízení je výstupní zařízení
a) Klávesnice
b) Reproduktory
c) Skener

3. K čemu slouží řadič
a) Provádějící veškeré aritmetické výpočty a logické operace
b) Řídí činnost všech částí počítače
c) K uchování zpracovávaného programu, zpracovávaných dat a výsledků výpočtu

4. Jaký je rozdíl mezi Harvardskou architekturou a von Neumannem
a) Blok paměti je rozdělen na dva bloky
b) Harvadská nemá CPU
c) Žádný

5. Proč byla Harvardská architektura využita až po 40 letech
a) Protože v té době byla válka a nebyl čas
b) Nebylo dost peněz
c) Technické prostředky v té době neumožnily její realizaci

--Dlangmaier 11. 6. 2010, 08:31 (UTC)

Instrukční cyklus

1. Kolik fází má instrukční cyklus ?

a) 2

b) 5

c) 3


2. Kolik fází má zřetězené zpracování instrukcí ?

a) 3

b) 5

c) 7


3. Co je to instrukční cyklus ?

a) posloupnost instrukcí

b) posloupná databáze, která ukládá instrukce

c) posloupnost kroků, jejichž postupným provedením se vykonává operace definovaná instrukcí programu


4. Co nepatří do základních fází zřetězené zpracování instrukcí ?

a) KI

b) DI

c) DA


5. Jak se nazývá procesor, který vykonává více než jednu frontu se nazývá:

a) super procesor

b) superskalární procesor

c) skalární procesot

--Jcharvat 1. 6. 2010, 17:28 (UTC)

Assembler srovnání pro různé 8-bitové procesory

1. Co znamená překlad slova assembler?
a) sestavovatel
b) programátor
c) uživatel

2. Co poskytují pokročilé překladače JSA?
a) nástroje pro programování programů
b) nástroje pro správu a vývoj kódu, řízení překladu programu a podporu ladění
c) nástroje pro vytvoření a připojení do sítě

3. Co znamená zkratka JSA?
a) jazyk symbolických adres
b) jazyk systémových adres
c) jazyk pro správu adres

4. Co umožňují návěstí?
a) může inicializovat obsah paměti, nebo vyhradit v paměti místo pro proměnné
b) využít veškerou paměť v počítači
c) pojmenovat místa v paměti počítače

5. K čemu slouží makro?
a) pomáhá při vytváření dobře strukturovaného kódu programu
b) slouží pro nahrazení často používaných sekvencí instrukcí
c) odstraňuje nutnost ručně propočítávat veškeré adresy při překladu programu

--Mrojik 30. 5. 2010, 19:33 (UTC)

89C2051 popis 8-bitového mikrokontroleru s jádrem 8051, hlavní parametry, ukázka zapojení a programu

1) Kdy byl vyvinut firmou Intel mikrokontrolér Atmel 2051

a) 2000

b) 1950

c) 1980

2) Jaká je velikost paměti programu

a) 1 KB

b) 2 KB

c) 64 KB

3) Jak velká je paměť dat u nejnovějšího modelu Atmel 2051

a) 64 Bytů

b) 128 Bytů

c) 256 Bytů

4) Maximální taktovací kmitočet činí

a) 12 MHz

b) 24 MHz

c) 128 MHz

5) Kolika piny je mikrokontrolér Atmel 2051 tvořen

a) 2

b) 20

c) 40

--Msimandl 12. 6. 2010, 08:18 (UTC)

PIC16F628 popis 8-bitového mikrokontroleru, hlavní parametry, ukázka zapojení a programu

1.) Maximální operační frekvence?

a) 15MHz

b) 20MHz

c) 25MHz


2.) Kolikastupňové je instrukční potrubí?

a) Jednostupňové

b) Dvoustupňové

c) Třístupňové


3.) Co nepatří mezi speciální mikrokontrolérové vlastnosti?

a) Nízké napětí programování

b) Redukovaná část počtu

c) Vysoká spotřeba energie


4.) Kolik má mikrokontrolér pokynů k učení?

a) 10

b) 25

c) 35


5.) Jaké má mikrokontrolér adresovací režimy?

a) Přímé, nepřímé a relativní

b) Slabé, nepřímé a relativní

c) Nepřímé, náročné a relativní



--Rmraz 9. 6. 2010, 17:25 (UTC)

AT2313 popis 8-bitového mikrokontroleru AVR, hlavní parametry, ukázka zapojení a programu

1)Kolik úsporných režimů obsahuje
a) 2
b) 5
c) 0

2)Přerušovací systém má
a) 10 požadavků přerušení
b) 15 požadavků přerušení
c) 0 požadavků přerušení

3)AT2313 mikroprocesor obsahuje
a) 1x 8-bitový čítač / časovač
b) 3x 8-bitový čítač / časovač
c) 5x 8-bitový čítač / časovač

4)Jeden strojový cyklus trvá
a) 0,1 μs
b) 5 μs
c) 3 s

5)Úsporný řezim NEOBSAHUJE
a) Snížení výkonu
b) Chod na prázdno
c) vypnutí zařízení

--Tkalocai 31. 5. 2010, 06:59 (UTC)

Stavební prvky počítačů Relé, Elektronka, Tranzistor, Integrovaný obvod - funkce apod..

1. Kdo vynalezl relé

a) Alessandro Volta

b) George Ohm

c) Josef Henry


2. K čemu slouží elektronka

a) k přenosu elektrického proudu

b) Usměrnění a zsílení elektrických signálů

c) ke spínání signálu


3. Z kolika vodičů se nejčastěji zkládá tranzistor

a) 3

b) 4

c) 5


4. Nekčastěji používanými součástkami v integrovaném obvodu jsou

a) reostaty, pojistky, cívky, elektronky

b) vodiče a žárovky

c) tranzistory, rezistory, kondenzátory, cívky


5. V jaké době byli nejčastěji využívány eletronky

a) Na konci 19. století

b) první polovina 20. století

c) V druhé polovině 20 století vytlačily tranzistory

RISC a CISC architektura

1. Jaká z možností nepatří do typických rysů RISC

a. všechny instrukce mají jednu pevně danou délku

b. procesor komunikuje s pamětí po sběrnici

c. málo registrů

2. V jakém roce byl navržen CDC 6600 (první superpočítač)

a. 1938

b. 1964

c. 1978

3. Co nepatří mezi nevýhody RISC

a. Programy pro RISC jsou delší a komplexnější, než pro CISC

b. Jednodušší hardware

c. Vyžaduje velmi rychlé paměti pro rychlé načítání instrukcí

4. Kolik registrů obvykle obsahuje CISC

a. Míň jak 30

b. 40-100

c. Několik set

5. Kolik místa zabírají řídící obvody na CISC

a. 6-30%

b. 60%

c. 70-90%


--Nassos 12. 6. 2010, 15:17 (UTC)

Počítače 0. generace

 1. Na jakém kmitočtu pracovaly počítače 0. generace?
  1. do 100 Hz
  2. 100 Hz - 200 Hz
  3. 200 Hz - 300 Hz
 2. Jak se jmenoval první sestrojený počítač?
  1. ABC
  2. MARK I
  3. Z1
 3. V jaké zemi byl tento první počítač vyvinut?
  1. USA
  2. Velká Británie
  3. Německo
 4. Jak se jmenoval první počítač sestrojený v ČSR?
  1. SAPO
  2. Amálka
  3. ABC
 5. Na jaké technologii byly založeny počítače 0. generace?
  1. Optická vlákna
  2. Relé a elektronky
  3. Tištěné spoje

--Mmach 1. 6. 2010, 18:36 (UTC)

Počítače 1. generace

1) S objevem které součástky vznikla 1. generace počítačů?

A) relé

B) elentronka

C) tranzistor

2) Jak dlouho cca. vydržel pracovat první elektronkový počítač ENIAC než bylo potřeba ho opravit?

A) několik minut

B) několik desítek minut

C) několik hodin

3) Ve kterém roce byl společností IBM dokončen první univerzální počítač?

A) 1944

B) 1946

C) 1948

4) K čemu byl sestaven počítač MANIAC?

A) k výpočtu balistických drah raket

B) vývoji vodíkové bomby

C) k práci na letadlových lodí

5) Který počítač byl sestaven roku 1963 v ČSSR?

A) EPOS I

B) EPOS II

C) SAPO


--Ljilek 18. 6. 2010, 08:15 (UTC)

Počítače 2. generace

1. Které hlavní programovací jazyky se používali na počítačích 2. gen?
a) Java, C, Delphi
b) Python, C++, Assembler
c) Assembler, Fortran, Cobol
d) Pascal, Assembler, Bocol

2. Ptám se na hlavní výstup z počítače - kam putoval výsledek práce počítače?
a) Zápis na magnetickou pásku
b) Vytiskl se
c) Poslal se do jiného počítače, který výsledek zpracoval
d) Zobrazení na monitoru

3. Přibližně na jak velké ploše byly počítače provozovány?
a) Místnost velikosti panelákové koupelny
b) Sál velikosti fotbalového hřiště
c) Mohli se držet v ruce, počítače byly velmi lehké a přenosné
d) Sál velikosti cca. dvou volleybalových hřišť

4. Počítač MINSK 22 byl první hromadně dovážený počítač do ČSR, přibližně kolik kusů se jich dovezlo?
a) 15 000
b) 10 000
c) 1 000
c) 100

5. Kolik operací za sekundu dokázal v roce 1952 provést počítač MINSK 2, když dnes dokáží počítače provést 20 až 160 miliard operací za sekundu?
a) 10 000
b) 100 000
c) 1 000 000
d) 10 000 000


--spapan 11. 6. 2010, 08:22 (UTC)

Počítače 3. generace

1.Čím se vyznačují počítače 3. generace?
a)Použitím transistorů
b)Použitím integrovaných obvodů
c)Použitím elektronek

2.Co je multiprogramování?
a)Zatímco jeden program čeká na dokončení I/O operace, procesor zpracovává druhou úlohu.
b)Zatímco jedna úloha čeká, procesor zpracovává všechny ostatní úlohy během dokončování I/O operace.
c)Všechny úlohy se zpracovávají najednou včetně I/O operací.

3.Co je multitasking?
a)Programy se nezpracovávají, jen se ukládají do operační paměti.
b)Programy vykonávané procesorem se nestřídají, takže nejsou zdánlivě zpracovávány postupně.
c)Programy vykonávané procesorem se střídají, takže jsou zdánlivě zpracovávány najednou.

4.Seřaďte stupně integrace vzestupně:
a)MSI LSI VLSI SSI
b)VLSI MSI LSI SSI
c)SSI MSI LSI VLSI

5.Kterou technologií se nejčastěji vyrábí integrované obvody?
a)NMOS
b)CMOS
c)PMOS

--Mruzicka 11. 6. 2010, 08:22 (UTC)

INTEL procesory, přehled procesorů, základní vlastnosti apod…

1.) Jaké dvě varianty procesorů Intel Atom byly uvedeny na trh?
a) Pro přenosná a pro nepřenosná zařízení
b)Malá a Velká varianta
c)Byla uvedena pouze jedna varianta

2.) Jaký Intel procesor byl nejnověji uveden (r. 2008) ?
a) Pentium Dual-Core
b) Intel Core i7
c)Intel core 2 duo

3.) Význam funkce Hyper-threading ?
a) "virtuálně" rozšiřuje počet vláken
b) automatické přetaktování
c) úspora energie

4.) Jaká platforma procesorů Intel byla určena výhradně pro notebooky ?
a) Intel Core 2 Quad
b) Intel Celeron
c) Intel Centrino

5.) Jaký procesor od Intelu se stal vůbec prvním jednočipovým mikroprocesorem ?
a) 8012
b) 4004
c) Intel Atom


--astefankovic 11. 6. 2010, 08:30 (UTC)

Srovnávací tabulka výpočetního výkonu mikroproceorů (od starších typů až po novější, 8-bit až 64 bitové)


Referáty z mikroprocesorové techniky


S jakou hodnotou je výraz MIPS spojován

a) Algebraickou
b) Numerickou
c) Matematickou

Co znamená zkratka IPS

a) Instrukce za sekundu
b) Instrukce za minutku
c) Instrukce za hodinu

Co znamená zkratka kIPS

a) Sto instrukcí za sekundu
b) Tisíc instrukcí za sekundu
c) Milion instrukcí za sekundu

Co znamená zkratka MIPS

a) Sto instrukcí za sekundu
b) Tisíc instrukcí za sekundu
c) Milion instrukcí za sekundu

Jaký výpočetní výkon měly počítače 0. generace?

a) cca 50 IPM
b) cca 50 IPS
c) cca 500 IPS

--Ciba1719 17. 6. 2010, 09:07 (UTC)



Arni 30. 5. 2010, 22:25 (UTC)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export