Mikroprocesorová technika

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání


Mikroprocesorová technika v 3. ročníku
Pojetí předmětu: Učivo vyučovacího předmětu poskytuje studentům na přiměřené úrovni potřebné vědomosti o obvodech tvořících mikroprocesorové systémy a umo6ňuje zvládnutí jejich programování.
Cílové vědomosti: 8-bitové mikroprocesorové systémy
Cílové dovednosti: Praktické aplikace teoretických poznatků při návrhu a realizaci mikroprocesorových systémů.
Organizace výuky: 3. ročník: 2 hod. týdně = 2 hod teorie (68/rok) + 1 hodina týdně cvičení
Učební texty:

FTP.jpg Icon-pdf.gif učební texty

Písemné práce: Edubase
nejdřív se přihlašte na edu.sps-pi.cz 
(usr: jmeno@sps-pi.cz psw: heslo do šk. sítě)
a až pak klikněte na odkaz testu

Testy na teorii:

T1 - Základní pojmy MIT
T2 - Úvod do problematiky jednočipových mikropočítačů
T3 - Jednočipové mikropočítače řady 8051
T4 - Periferní obvody integrované na čipu mikrořadiče
T5 - Další vlastnosti mikrořadičů
T6 - Další typy jednočipových mikropočítačů

Cvičení:

Cv1 - Zobrazení čísel
Cv2 - Program mikroprocesoru, instrukce (mirror)
Cv3 - Jazyk symbolických adres (mirror)


Povinné práce:
 1. Návrh MIT aplikace


HW: PRESTO UNI board s 89S52 - RD2 kit - PRESTO - USBasp
SW: PICAXE - MCU 8051 IDE - UP - ProgISP


knihy:
 1. Jean Michel Bernard „Od logických obvodů k mikroprocesorům“ SNTL 1982
www:

Juego de instrucciones MCS-51.jpg

Klasifikace

Výsledná známka je váhově složena ze známek jednotlivých:

 • Malé zkoušení: (v lavici) váha 1
 • Velké zkoušení: (před tabulí - zápis v sešitě) váha 1
 • Malá písemná práce: (nečekaná) - váha 2
 • Velká písemná práce: (plánovaná s možností si test vyzkoušet elektronicky) váha 10
 • Cvičení: (hodnocení za praktické výsledky) váha 5
 • Sešit: (náhodná kontrola) váha 1
 • Domácí úkol: váha 1
 • Povinná práce: váha 20

Podmínka úspěšné klasifikace:

 • absolvovat všechny písemné práce min. na 60%
 • úspěšně odevzdané všechny povinné práce
 • 70% docházka

MIT 3. ročník

3. ročník, 1 + 2 h týdně (celkově 36 + 72 = 108 h), povinný

Plán:

Základní pojmy mikroprocesorové techniky 6

 1. Mikroprocesor, mikropočítač
 2. Blokové schéma mikropočítače, části mikropočítače
 3. Sběrnice, přerušení, přenos DMA
 4. Instrukční cyklus


Úvod do problematiky jednočipových mikropočítačů 16

 1. Mikroprocesor a jeho blokové schéma
 2. Čítač instrukcí, dekodér instrukcí, řadič
 3. ALU, příznaky
 4. Časování CPU, zřetězení instrukcí
 5. Reset mikropočítače
 6. Paměť mikropočítače, paměť programu
 7. Paměť dat, datová paměť EEPROM
 8. Stránkování paměti
 9. Obvody vstupu a výstupu
 10. Charakteristika, kvaziobousměrný V/V obvod
 11. V/V obvod s přepínáním směru přenosu
 12. Hlídací časovač WATCHDOG
 13. Další obvody umístěné na čipu mikropočítače


Jednočipové mikropočítače vybrané řady 14

 1. Základní vlastnosti, popis vývodů
 2. Bloková struktura
 3. Časování mikroprocesoru
 4. Organizace paměti ROM
 5. Organizace paměti RWM
 6. SFR
 7. Připojení vnější paměti
 8. Paralelní vstupní a výstupní obvody
 9. Př. připojení - 7segment
 10. Př. připojení - MPX zobraz. jednotka
 11. Př. připojení - seriová zobraz. jednotka
 12. Př. připojení - motory

Periferní obvody integrované na čipu mikropočítače 22


Další vlastnosti mikropočítače 8

 1. Reset mikropočítače, watchdog
 2. Úsporné režimy
 3. Konfigurace mikropočítače, aplikační pravidla, programování paměti FLASH

Přehled dalších typů jednočipových mikropočítačů 2


Cvičení:

T1 - Program mikroprocesoru, instrukce

T2 - Jazyk symbolických adres – assembler

Základy programování v asembleru a v jazyce C

T3 - Seznámení s IVP, zapsání a odladění jednoduchého programu

T4 - Programy na přesuny dat

T5 - Aritmetické operace, porovnání

T6 - Větvení programu, programové cykly

T7 - Přesuny bloků dat

T8 - Připojení jednoduchých periférií (tlačítka, LED, sedmisegmentovka)

T9 - Zápis na port, gener. zpoždění program. smyčkou, obsluha LED (běžící světlo)

T10 - Generování zpoždění časovačem, obsluha LED (různé efekty)

T11 - Čtení z portu, využití logických a bitových operací k úpravě přečtených informací

T12 - Čtení z portu, ošetření zákmitů tlačítek, počítání a zobrazení počtu stisků

T13 - Programová obsluha sedmisegmentovky

T14 - Obsluha přerušení od čítače a vnějšího přerušení

T15 - T17 Práce na projektu, Tvorba a ladění programu, oživení aplikace

Bonus:

Obsluha periférií, využití dalších obvodů na čipu

Pracovní listy pro cvičení:

T1 Icon-pdf.gif Zobrazení čísel v počítači, aritmetické operace

Test T1

T2 Icon-pdf.gif Program mikroprocesoru Icon-pdf.gif Instrukce

Test T2

T3 Icon-pdf.gif Jazyk symbolických adres (asembler)

Test T3 Otevřené otázky T3

Základy_programování:

T4 Icon-pdf.gif Přesuny dat, přímé a nepřímé adresování SI

T5 Icon-pdf.gif Aritmetické operace, porovnání SI

T6 Icon-pdf.gif Programové cykly, komunikace s vnější pamětí dat, čtení z tabulky SI

T7 Icon-pdf.gif Programové cykly, testování obsahu paměťových míst SI

T8 Icon-pdf.gif Práce s porty, ovládání LED diod, zpožďovací podprogramy, časovač SI

T9 Icon-pdf.gif Práce s porty, zobrazování znaků na sedmisegmentovce SI

Obsluha_periférií - asm:

T10 Icon-pdf.gif Obsluha třímístného displeje SI

T11 Icon-pdf.gif Obsluha klávesnice 3x4 SI

T12 Icon-pdf.gif Obsluha maticového displeje SI

T13 Icon-pdf.gif Řízení krokového motoru SI

T14 Icon-pdf.gif Obsluha displejem se sériovým přenosem dat SI

T15 Icon-pdf.gif Obsluha dvouřádkového LCD displeje SI

T16 Icon-pdf.gif Sériová komunikace SI


 1. Jazyk C pro mikrokontroléry 8051.
 2. Základní operace RIDE-51 (JA)
 3. Jednotlivé moduly programu (JA)
 4. Komunikace mikrokontroléru s prostředím (JA)

Obsluha periférií - C:

 1. Modul LED, Modul dvoumístného displeje (CSI)
 2. Modul čtyřmístného displeje (MPX) (CSI)
 3. Modul LCD displeje (CSI)
 4. Obsluha tlačítka, Obsluha klávesnice (CSI)
 5. Modul posuvného registru, Sériová komunikace, PWM (CSI)
 6. Využití analogových vstupů (CSI)
 7. Ovládání motorů (CSI)
 8. I2C komunikace (CSI)
 9. SPI periferie (CSI)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
SW-HW
Archiv
Utility
Nástroje
Tisk/export