Odborná praxe

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Verze z 8. 2. 2024, 16:44; JA (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Aktuálně
 • nový IS opv2.sps-pi.cz
 • Collabim - aktuálně neberou na praxe
 • Eternal - neberou na praxe ELE
 • QOP computers - zrušeno
 • Brillo – přesun z Písku do ČB
 • Bohemiasoft - tenhle rok neberou na praxe
Odborná praxe

IS pro správu odborné praxe:

op.sps-pi.cz

Op-sps-pi-cz.jpg

Postup registrace praxe

Metodika deníku

Kalendar-praxi-v2.png

Poster pro všechny

Promo-plakat-op.jpg

Odborná praxe

Obsah

Obecné cíle:

 • odborná praxe je součástí výuky pro účely budoucího uplatnění absolventů školy.
 • seznámení s reálnou situací na trhu práce
 • ověření získaných teoretických znalostí
 • zdokonalení praktických dovedností pod vedením pracovníka organizace
 • postupné získávání samostatnosti
 • formování profesionálních vlastností
 • navázání kontaktů s budoucími zaměstnavateli
 • rychlejší uplatnění absolventů školy v praxi

Možné pracovní činnosti studentů:

 • elektroinstalace
 • konfigurace PC
 • instalace uživatelského SW
 • konfigurace síťových prvků
 • měření elektrických veličin
 • návrh elektronických zařízení, DPS
 • technické kreslení v Autocadu, Eagle, Proficad, Invertor
 • kovo obrábění, CNC
 • grafické práce Corel Draw, Photoshop
 • práce s multimédii
 • prezentace
 • tlumočnické práce
 • tvorba www stránek
 • zpracování dat, administrativní činnost

FAQ:

Jak a kdy se mám elektronicky registrovat?

Zde je návod jak provést elektronickou registraci na stránkách http://op.sps-pi.cz

V jakém formátu mám deník odevzdat?

Deník se odevzdává v online formuláři na stránce op.sps-pi.cz/. Pokud by však tento web nefungoval, je nutné odevzdat písemný dokument. Formát souboru je pak nejlépe pdf a nebo doc s komprimovanými obrázky. Metodika deníku

Kdy mám deník odevzdat?

Deník se odevzdává po první dni, týdnech a komplet, vždy do 12:00 následujícího pracovního dne.

Proč jsou v deníku očekávány obrázky či screenshoty k popisu jednotlivých pracovních dní?

Deník s obrázky je daleko více přehlednější a při prohlížení atraktivnější. Okamžitě nás informují, co žáci na praxi dělají, v jakém jsou prostředí, s čím pracují atd. Pokud je ve firmě zakázáno fotografování, použijte adekvátní foto z netu.

Jak zmenšit Icon-doc.gif doc soubor pod 2MB?

Velikost souboru lze zmenšit např. komprimací obrázků v něm uložených a následným převedením do Icon-pdf.gifpdf.

Pokud používáte textový editor MS Word a máte v dokumentu vložené obrázky je možné zmenšit velikost výsledného souboru následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na libovolný obrázek a zvolte možnost FORMÁT OBRÁZKU;
 2. Zvolte záložku OBRÁZEK a vlevo dole klikněte na tlačítko KOMPRIMOVAT;
 3. Z nové nabídky zvolíte možnost WEB ČI OBRAZOVKA a VŠECHNY OBRÁZKY V DOKUMENTU;
 4. Potvrdíte a uložíte dokument.

Pozn.:jen doplním ze v balíku Office 2007 je to trosku jinak..

 1. Označit obrázek (obrázky)
 2. V horní liště formát obrázku vybrat "komprese obrázků"
 3. V možnostech vybrat nastavení (různé dpi pro tisk, email, obrazovku)
 4. Potvrdit

(návod převzat z GeoForum )

Proč si musím vybrat v 3. ročníku SPŠ jinou firmu?

 • Nové zkušeností v prostředí nové firmy, které následně můžete porovnávat.
 • Jiné pracovní činnosti, t.j. získáte větší odborný přehled.
 • Eliminování častého jevu, že praxi vyřizuje někdo z rodiny. Cílem je, aby si sám žák dokázal vyřídit praxi sám t.j. aby se stal samostatným.
 • Vyloučení zablokování žádaných firem pro stejné praktikanty jako v 2. ročníku.
 • Stává se, že výkon praxe probíhá u někoho z rodiny nebo z blízkých známých, nová firma tento stav odstraní.
 • K stejné firmě často svádí pohodlnost a určité uspokojení s firmou z 2. ročníku.
 • NEBOJTE SE NOVÉHO PROSTŘEDÍ
 • Pokud jsem vás nepřesvědčil, podejte písemnou žádost s důvody, které vás vedou k výběru stejné firmy. Možná předloha zde. Žádost adresujte k JA

Další informace u učitelů:

 • Interaktivní mapa všech firem, podle přehledu nebo statistiky, kam studenti chodí na praxi:

Statické propagační mapy: Písek, ., Strakonice, ., Tábor, . , které jsou vyvěšeny v prostorách školy

Buďte při praxi podle mapy třídy dohledatelní !! 
Veškeré absence dopředu oznamujte svému třídnímu, příslušnému učiteli 
předmětu PRA/PRC a také na e-mail: janousek at sps-pi dot cz nebo SMS

Pravidla pro konání odborné praxe

Odbornou praxi koná žák střední školy (praktikant) ve 2. a 3. ročníku studia v rámci předmětu Praktická cvičení, do kterého se hodnocení odborné praxe započítává. Váhu hodnocení odborné praxe v rámci předmětu Praktická cvičení oznámí vyučující žákům na začátku pololetí, ve kterém se odborná praxe koná. Student vyšší odborné školy (praktikant) koná Odbornou praxi ve 2. a 3. ročníku studia, kde je podle platné akreditace hodnocena samostatně kredity a zápočty podle pravidel stanovených akreditací.

Obsah činností vykonávaných na odborné praxi musí být v souladu se školskou legislativou a studovaným vzdělávacím programem. Odborná praxe prohlubuje praktické dovednosti ze studovaných odborných předmětů. Školní vzdělávací program i Akreditovaný vzdělávací program vyžadují aktivní účast praktikanta při zajišťování a realizaci odborné praxe. Tyto činnosti se dělí do tří etap:

 1. před nástupem na odbornou praxi do firmy
 2. v průběhu odborné praxe
 3. po absolvování odborné praxe

op-14days.jpg Před praxí

Vše v termínu do 10 pracovních dnů před zahájením praxe!!

 • Budoucí praktikant (žák SPŠ, student VOŠ) se začátkem školního roku (nejpozději do 30. září) elektronicky registruje v informačním systému zde: op.sps-pi.cz (dále jen ISP), v profilu doplní osobní fotografii (Kriteria fotografie), datum narození, bydliště, studovanou či předpokládanou specializaci a profesní předpoklady.
 • Praktikant na SPŠ konzultuje plánování odborné praxe s ohledem na požadavky školy a uplatnění žáků s vyučujícími předmětu praktická cvičení, učiteli odborných předmětů jednotlivých specializací, s třídním učitelem. ( podnikatelská činnost a druh pracovní činnosti souvisí se studovaným zaměřením, dlouhodobá spolupráce se školou, uplatnění žáků (studentů), praxe praktikantů SPŠ by neměla být uskutečňována během studia 2x u stejného poskytovatele odborné praxe (dále jen "firmy")...více FAQ ).
 • Praktikant SPŠ si vybírá organizaci z nabídky firem zde, výhradně z kategorie firem schválených (doporučené). Instruktoři (garanti) NESMÍ být v jakémkoli příbuzenském poměru vzhledem k praktikantovi. Výběr firmy z kategorie akceptovatelné může být jen po předchozí konzultaci s vyučujícím.
 • Praktikant na VOŠ konzultuje plánování odborné praxe s ohledem na požadavky školy a uplatnění studentů s koordinátorem praxí, s učiteli odborných předmětů, s vedoucím učitelem studijní skupiny případně se zástupcem ředitele pro VOŠ. Odborné praxe praktikantů VOŠ je možné uskutečnit během studia 2x ve stejné firmě. Doporučuje se při odborné praxi ve 2. ročníku jednat ve firmě o zadání absolventské práce. Firmy pro odbornou praxi VOŠ lze vybírat z nabídky firem v ISP schválených pro vyšší odbornou školu.
 • Zařazení nové firmy do ISP je třeba důsledně konzultovat s koordinátorem praxí. Pro schvalovací proces nové firmy je nutné použít předepsaný formulář, který vyplní praktikant s odpovědným pracovníkem firmy a odevzdá jej potvrzený zástupcem firmy ke schválení nejpozději 30 pracovních dnů před nástupem na odbornou praxi. Více níže.
 • Praktikant si nejpozději 20 pracovních dní před nástupem na odbornou praxi vybranou firmu přiřadí ke svému profilu (nejlépe i s instruktorem) a vytiskne si oboustranně smlouvu (1x pro firmu, 1x pro školu).
 • Následně si domluví schůzku s instruktorem (garantem) odborné praxe (zpravidla zaměstnanec zaměstnavatele odpovědného za vedení praxe) a dohodne si pracovní podmínky, které budou v souladu se Smlouvou a školskými předpisy. Práce musí spadat dle kategorizace prací stanovených § 37, Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v posledním platném znění do kategorie I. Doporučeno prostudovat: Zákoník práce § 78, pracovní doba mladistvých, přestávka v práci, atd.).
 • Při návštěvě organizace si nechá potvrdit smlouvu o zajištění praxe.
 • Smlouvy o zajištění praxe odevzdá žák střední školy příslušnému vyučujícímu předmětu PRA (studenti VOŠ koordinátorovi praxí) v předstihu tak, aby nejpozději 10 pracovních dní před nástupem na praxi byly smlouvy podepsány všemi smluvními stranami !!! Po tomto termínu již škola smlouvu neakceptuje, termín odborné praxe bude odložen na náhradní termín, tj. v období od 1. července do konce předposledního týdne v měsíci srpnu školního roku. Vyhodnocení přípravy na praxi proběhne zpravidla v posledních vyučovacích hodinách prvního pololetí předmětu Praktická cvičení.
 • Doporučujeme uzavřít Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
 • Organizace před nástupem na praxi může požadovat platnou zdravotní prohlídku.

op-10days.jpg Při praxi

 • Praktikant absolvuje praxi v dohodnutém termínu. Praktikant musí souvisle odpracovat všechny smluvně stanovené dny. Případná řádně omluvená (na pracovišti i ve škole) absence (pro nemoc, vážné rodinné důvody apod.), pokud bude trvat maximálně dva pracovní dny, musí být nahrazena neprodleně po řádném termínu odborné praxe na smluvním pracovišti firmy. V případě delší nepřítomnosti se chybějící část odborné praxe nahradí v náhradním termínu. Nahrazení chybějící části odborné praxe je nutné řešit dodatkem ke Smlouvě o konání odborné praxe.
 • V případě prokazatelného nesplnění cíle odborné praxe bude celá odborná praxe nahrazena v náhradním termínu. Není dovolena práce mimo firmu tj. např. doma na PC, apod. Praktikant může být firmou vyslán na pracovní cestu. Pokud je cesta delší než 1 den, ohlásí toto praktikant předem škole (třídnímu učiteli, učiteli předmětu Praktická cvičení a koordinátorovi praxí).
 • Po prvním pracovním dni (nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne - většinou úterý) se vyplňuje deník s údaji, které jsou již známy.
 • Praktikant informuje instruktora (garanta) odborné praxe o stránkách věnovaných odborné praxi a o zařazení jejich firmy mezi "partnery" naší školy.
 • Deník se průběžně elektronicky odevzdává v ISP. Učitelé jej kontrolují po 1. dni a pak zpravidla po týdnech - nejdříve však v 12:00 (většinou pondělí) následujícího pracovního týdne.
 • V průběhu Odborné praxe probíhá kontrola výkonu odborné praxe pedagogickým pracovníkem školy koordinovaná koordinátorem praxí nebo ČŠI. Je třeba být vždy v telefonickém dosahu. Nedohledání může vést k neuznání praxe. Každý kontakt (i telefonický) je třeba zaznamenat do deníku.
 • Průběžně se vypracovává za každých 10 odpracovaných dní) pracovní list.
 • V závěru odborné praxe si student vytiskne 1. stranu deníku (zpravidla poslední nebo předposlední den), doplní chybějící části (např. zápis z posledního dne), nechá si zaměstnavatelem doplnit část E - Hodnocení praktikanta/ky instruktorem (garantem) odborné praxe a část F: Potvrzení od firmy o absolvování praxe.

op+10days.jpg Po praxi

 • Praktikant elektronicky odevzdá finální verzi deníku a pracovní list(y) (do 12:00 hod. následujícího pracovního dne - většinou 1. den po praxi ) a také odevzdá příslušnému vyučujícímu předmětu PRA resp. koordinátorovi praxí) instruktorem (garantem) potvrzenou průvodku (přehled o praxi).
 • Žák SPŠ: na první vyučovací hodině předmětu PRA se provede vyhodnocení praxe.
 • Vše je třeba odevzdat max. 10 pracovních dní po praxi, jinak bude přikročeno ke kázeňským opatřením, vedoucím i k neuznání praxe.
 • Student VOŠ: si přijde neprodleně nechat zapsat zápočet do výkazu o studiu od koordinátora praxí) (po splnění podmínek stanovených platnou akreditací vzdělávacího programu do učebny D07. Udělení klasifikovaného zápočtu je spojeno s krátkým pohovorem nad obsahem praxe. Pozdní odevzdání průvodky vede k zadání dalších souvisejících úkolů (více pracovních listů, prezentace firmy, praxe či technologických postupů, se kterými se student při praxi setkal apod.).
U studentů VOŠ proběhne prezentace aktivit realizovaných v průběhu odborné praxe před komisí (minimálně 3 členná) v předem domluveném čase (zpravidla dle rozvrhu zde). Doba prezentace je stanovena na 15 až 30 minut. Obsahem bude předvedení výsledků získaných v průběhu praxe, nejlépe formou workshopu a tedy i s praktickým předvedením dovedností (konfigurace, montáž, sestavení apod......). Lze použít dataprojektor (ppt, deník, zveřejnitelné fotografie apod.). Cílem je předvedení získaných odborných znalostí a dovedností.
Od května 2017 akceptováno natočení videa z pracovního prostředí např.: ukázka ze servisu, nebo instruktáže jak se co dělá apod. video prezentace studentů V3 z roku 2017
 • Ukázky deníku verze A - online:

1.strana se tvoří hlavičku s údaji a zápisy z jednotlivých dní (na konci se TISKNE 2.strana se postupně elektronicky vyplňuje 3.strana s pracovním listem se elektronicky vyplňuje

 • Ukázky deníku verze B - offline:

1.strana se elektronicky odevzdává po 1. dni Pracovní list 2.strana po 1. týdnu 3.strana po 2. týdnu atd... Pracovní list


Podmínky zařazení nové firmy do databáze:
 • odborná praxe se řídí pravidly dostupnými na www stránce http://wiki.sps-pi.cz/OP
 • přehled firem je v informačním systému http://op.sps-pi.cz/?module=firmy
 • žáci a studenti, dále jen praktikanti, mohou absolvovat praxi jen ve firmách, které jsou v kategorii schválené
 • předpokládá se, že firma:
  • nabídne pracovní aktivity související s obsahovou náplní odborných předmětů ve škole
  • má připraven nebo připraví plán činností, které bude praktikant v průběhu odborné praxe vykonávat
  • má zájem na základě vzájemné dohody umožnit žákům školy výkon odborné praxe, a to i do budoucna
  • souhlasí se zařazením do databáze zde a to zveřejněním kontaktních údajů, mezi které patří:
   • Název:
   • Ulice:
   • Město:
   • PSČ:
   • Telefon:
   • E-mail:
   • Web:
   • Logo firmy:
   • IČO:
   • Jednatel (telefon, e-mail):
   • Popis organizace:
   • Počet zaměstnanců:
   • Místo výkonu praxe: (adresa, GPS apod.)
   • Možné pracovní činnosti pro praktikanty (např. dle výběru vpravo)
 • před schválením se předpokládá vzájemná návštěva zástupce firmy ve škole a naopak
 • zástupce firmy předpřipravenou Icon-pdf.gif žádost vytiskne, vyplní a zašle do školy (případně sken na e-mail: janousekZavinac.pngsps-pi.cz).

více o spolupráci škol a firem www.nuv.cz/pospolu

Důležité odkazy:
 1. Rámcové vzdělávací programy oboru Icon-pdf.gif 26–41–M/01 Elektrotechnika a Icon-pdf.gif 18-20-M/01 Informační technologie.
 2. Školní vzdělávací programy oboru 26–41–M/01 Elektrotechnika a 18-20-M/01 Informační technologie
 3. Studijní obor na VOŠ
 4. Školní předpisy BOZP Icon-pdf.gif Směrnice BOZP škola Icon-pdf.gif Směrnice BOZP zřizovatel
 5. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích
 6. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 65 Organizace středního vzdělávání, § 122 Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost
 7. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, § 12 Náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování a § 15 Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe
 8. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 391 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu
 9. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, kategorizace prací stanovených § 37
 10. Icon-pdf.gif Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování realizovaného na pracovištích fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání
Události:
 • 1.2.2023 experimentálně nasazen novější systém (Dominik + Paolo)
 • 17.3.2012 zaveden nový systém pro správu praxí (Adam + Vojtěch)
 • 16.3.2011 Přidána firma Tomáš Stoklasa


Postery firem od spokojených praktikantů:

NTS Computer Strakonice ZVVZ Milevsko JH Soft Vodňany Tribase Unipex ZVVZ NTS computer.jpg PentaCZ.jpg Simelon.jpg Simelon 2.jpg Elektra Tyn.jpg Elektroservis.jpg MM Computers.jpg MascatPC.jpg Regnum.jpg BaP.jpg CZ.jpg ELEKTROKVECH.jpg ELEKTROTYN.jpg GIGACOMPUTER.jpg GYMNAZIUMMILEVSKO.jpg HOTNET WEB.jpg HSD.jpg JHSOFT.jpg LINKABS.jpg MASCATPC.jpg NEOTECH3 WEB.jpg PENTA2 WEB.jpg PLATAN.jpg PRITSE.jpg RICHMONT.jpg ROHDE.jpg SOVTRADIO.png TYNNADVLTAVOU.jpg VOBUKO.jpg ZSVODNANY.jpg
Hodnocení:

Hodnotí se:

 1. Připravenost praxe - registrace v informačních systémech, včasné vyřízení smlouvy, samostatnost, pohodlnost, průběh vyřizování, včasná elektronická registrace praxe, vhodnost praxe dle studovaného oboru a zaměření, výběr jiné firmy v 3. ročníku oproti druhému.
 2. Elektronické odevzdání deníku po 1. dni - úplnost nezbytných údajů pro další průběh praxe
 3. Elektronické odevzdání deníku po prvním týdnu - doplnění stávajícího deníku již známými skutečnostmi (aktivity, dovednosti, popis )
 4. Postřehy z pracovní návštěvy pracovníka školy na pracovišti
 5. Hodnocení instruktorem (garantem) odborné praxe
 6. Pracovní list - kvalita, úplnost, použitelnost
 7. Komplet finální verze, písemně odevzdané průvodky (1. strany deníku) s potvrzením o absolvování praxe
 8. BONUS: Poster firmy - úroveň zpracování by měla být odrazem spokojenosti praktikanta s průběhem praxe (neodevzdání = nespokojenost)

Pozn.: Hodnocení odborné praxe se promítá minimálním podílem 1/3 žáků SPŠ do klasifikace za 2. pololetí příslušného ročníku, student VOŠ získává klasifikovaný zápočet v letním semestru.


Časté nedostatky vedoucí k neuznání odborné praxe:
 1. Smlouva nevyřízena 14 dní před nástupem na praxi (chybějící údaje = neplatná smlouva).
 2. Praktikant není před nástupem na praxi elektronicky registrován na odbornou praxi
 3. Neodevzdán deník za 1. den do 2. pracovního dne (zpravidla úterý) 12:00 seznam vyplývá z datumů uložených na op.sps-pi.cz
 4. Neodevzdán deník za 1. týden
 5. Neodevzdán deník komplet
 6. Praktikant v době praxe nebere telefon - je nedosažitelný => ukončení smlouvy
 7. Praktikant nereaguje na e-maily (nesprávně uvedený kontaktní e-mail apod.)
 8. Praktikant neodevzdal na 1. hodině předmětu PRA vytištěnou 1. stranu deníku odborné praxe.
 9. Praktikant nesplnil u 2. ročníků 6 hodinovou denní pracovní dobu (30 za týden, 60 za 10 dní) u 3. ročníků 8 hodinovou denní pracovní dobu (40 za týden, 80 za 10 dní) - za každé 4 hodiny = 1. pracovní list
 10. Návštěva ze školy či ČŠI je nespokojena s průběhem odborné praxe

Neplnění pravidel výše uvedené organizace odborné praxe = změna působiště výkonu praxe s možným neuznáním absolvování odborné praxe = neklasifikován z předmětu PRAXE = možná náhrada o hlavních prázdninách v termínu a v organizaci, kterou určí škola.

Pozn. Děkuji za podnětné připomínky k organizaci odborné praxe vedoucí k splnění vytyčených cílů s přínosem jak pro praktikanty, firmu tak pro i školu JAKlas-rad.png


Statistika:

Přehled plnění úkolů spojených s organizací praxe

Vysvětlivky: Registrovaných praktikantů = počet žáků, kteří si přihlásili do systému, Firma vybrána = počet přiřazených firem do profilu praktikantů, Smlouva vyřízena = počet schválených smluv

zelené písmo = všichni splněno, červené písmo = někdo ještě chybí

samostatná stránka

Mapy umístění praktikantů v jednotlivých firmách

GDPR.jpg

Firmy:

umožňující výkon odborné praxe za poslední období s počtem praktikantů:


Doplňky: Seznam firem - abecedně seřazeny firmy s hlavními údaji (zastaralé)


Citováno z „http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=Odborn%C3%A1_praxe&oldid=20941
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export