Deník odborné praxe

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Přejít na: navigace, hledání
Deník - online

op.sps-pi.cz

1.strana se tvoří hlavičku s údaji a zápisy z jednotlivých dní (na konci se TISKNE
2.strana se postupně elektronicky vyplňuje
3.strana s pracovním listem se elektronicky vyplňuje
Deník - offline
1.strana se odevzdává po 1. dni elektronicky a na konci se TISKNE
2.strana co se elektronicky odevzdává po 1. týdnu
3.strana co se elektronicky odevzdává po 2. týdnu
1.strana pracovního listu co se elektronicky odevzdává spolu s deníkem

Obsah

Deník odborné praxe

Deník odborné praxe vypracovává praktikant, který vykonává praxi na jednom z domluvených pracovišť. Smyslem vedení je evidování toho, co se student v průběhu výkonu praxe naučil a určitá studentova reflexe svého působení v organizaci. Deník je zpracováván za účelem podpory vlastního profesního a odborného růstu. Obsah elektronicky odevzdané verze se konzultuje s instruktorem odborné praxe. Všechny použité obrázky z cizích zdrojů (internet) se uvádějí s konkrétní citací (přesný odkaz na stránky zdroje).

Varianta A - online

Odevzdává se průběžně v informačním systému na www stránce op.sps-pi.cz. Obsah je velmi podobný struktuře Varianty B - offline. Forma je přizpůsobena možnostem webu. Poslední den praxe se vytiskne titulní strana, ta se nechá instruktorem odborné praxe potvrdit a dokument se odevzdá ve škole.


Varianta B - offline

V případě nemožnosti zpracování deníku ve variantě A - online (nefunkční IS dostupný op.sps-pi.cz), je nutné deník odevzdat do předem připraveného dokumentu, ten v stanovených termínech zasílat na e-mail koordinátora praxe. Poslední den na praxi vytisknout, nechat potvrdit instruktorem odborné praxe a ve škole odevzdat.

Icon-doc.gif Předloha Icon-pdf.gif Vzor

Obsah deníku

Deník obsahuje následující části:

1.strana - Titulní:

Tato strana se poslední den odborné praxe vytiskne, nechá potvrdit garantem praxe a 1.hodinu předmětu PRA se ve škole odevzdá.

(body A až F) Co nejpřehlednějším způsobem obsahuje nejzákladnější údaje:

 • A: o Vás a o garantovi odborné praxe (foto, příjmení a jméno, třída + pořadí ve třídní knize)
 • B: o organizaci kde jste na praxi ( adresa, www stránky, logo, stručný profil firmy)
 • C: Aktivity: (Výpis nadpisů z části G – deník ve WORDu Vložit - Odkaz - Rejstřík a seznamy - Obsah )
 • D: Seznam dovedností získaných během praxe (průběžně vypisujte výsledky činností, které jste absolvovali – buďte konkrétní s ohledem na názvy SW a HW. např:
  • Zvládnu nastavit ……….
  • Umím nakonfigurovat. Pracoval jsem s programem …..
  • Dokážu vyrobit……..
  • Mám přehled o ………
  • Navrhnul jsem………
  • Zvládnu předělat …….
  • Sestavím ……..
  • Získal jsem …..
  • Prohloubil jsem si znalosti o…
 • E: Hodnocení studenta/ky garantem praxe: ( Hodnotí se vztah k praktické činnosti známkami jako ve škole - aktivita, tvořivost, samostatnost, schopnost učit se novým věcem - ochota, přesnost, teoretická připravenost, kvalita praktických výsledků, společenské vystupování, komunikativnost, taktnost v jednání, dodržování předpisů BOZP, PO a pořádku na pracovišti.)
 • F: Potvrzení od organizace o absolvování praxe. (podpis, razítko)

Pozn.: Podle titulní strany vím komu deník patří, kde a kdy byl na praxi, co v jednotlivých dnech převážně dělal, jaké získal dovednosti a jak byl hodnocen

2. až 3. strana:

 • G: obsahují výstižné záznamy z průběhu praxe doplněné o související fotografie:

Nadpis (obsahuje: (1) Pořadí dne praxe (2) datum, (3) den v týdnu (4) počet hodin (5) převažující činnost

př: 1.den 9.2.2009 Po 6 hodin - Montáž Wifi v ZŠ Protivín (uveďte jako nadpis, který bude vygenerován na titulní straně v bodě C) Dále následuje popis činností, z kterých bude patrné co a kde a s čím a s kým a jak …jste dělali, viděli, byli seznámeni. Text je samozřejmě doplněn obrázky či screenshoty obrazovky (technických zařízení s kterými přicházíte do styku, SW, který instalujete či používáte, .......)

 • 1.den je nutné v deníku uvést:
  • Info o domluvené pracovní činnosti
 • -
  • Info o domluvené pracovní době
  • Provést zápis o provedené BOZP
  • Provést podrobnější popis organizace, kde vykonáváte praxi (vznik, historie, sortiment služeb, **oblast působnosti, reference atd.)
  • Popis pracoviště a prostředí
  • Doplnit screenshot např. z mapy.cz a funkční odkaz GPS pracoviště: SPŠ = 49°18'12.592 N, 14°9'15.955 E: ukazující konkrétní místo Vašeho působiště (pozor buďte přesní s ohledem na Vaší dohledatelnost při kontrolách ze školy či ČŠI)
 • Další dny vždy popisujte tak, aby na jedné straně bylo minimálně 2 a max. 5 dnů. Vše vhodně doplněné o obrázky (ideálně realné a 1 den = 1 obrázek, tento den charakterizující) s doporučenou maximální velikosti 5 x 5 cm. T.j. před vložením velikost upravte i s ohledem na kapacitu celkového odevzdávaného dokumentu. (např. v Moodle nemůže velikost souboru překročit celkovou velikost 2MB !!! )
 • H. Hodnocení odborné praxe studentem: Zde je třeba vyhodnotit přínos celé praxe - dovednosti, zkušenosti, výsledky, které můžete využít pro výuku, pro povinné práce. Zdali byl výběr organizace správný. Doporučení pro další studenty a školu. Návrhy na zlepšení. Nedostatky – nebojte se kritiky atd.

4. strana a více:

 • I. Pracovní list: Zde je třeba popsat na min. 1 straně vámi vybraný pracovní postup, který jste během praxe prováděl na základě zadaného úkolu od garanta odborné praxe (instruktážní text s instruktážními obrázky) Pracovní postup je třeba psát tak, aby jiný praktikant podle popis mohl celý postup zopakovat t.j. srozumitelně s dostatkem nezbytných informací.

časté nedostatky:

 • 1.den je nutné se zmínit o provedené BOZP a popsat dle instruktáže ve vzoru organizaci (pracovní doba, mapa, pozice GPS pracoviště )
 • málo obrázků a málo reálných (použité obrázky z cizích zdrojů nejsou citovány (chybí odkaz na zdroj )
 • není proveden záznam o návštěvách či telefonických kontrolách ze školy či ČŠI*nevyplňují se postupně všechny body deníku (např. se zapomíná na D - Seznam dovedností získaných během praxe)
 • nadpisy v bodě C - Aktivity nesouhlasí s bodem G Deník. MUSÍ být stejné se všemi předepsanými informacemi
 • popis obsahuje málo denních aktivit, příliš stručný text = špatná praxe
 • nesouvislé věty, gramatické chyby, používání neodborných výrazů, slangů apod.
 • deník je popisován po delším časovém úseku
 • veliké obrázky či nevhodně umístěné mimo text - vyvarujte se prázdných míst na stránce, zasaďte obrázky (max. 5 x 5 cm) pěkně do textu a komprimujte je.
 • pozor na zveřejňování know-how organizace (t.j. veškeré zveřejňované informace je nutné konzultovat s garantem odborné praxe)
 • pracovní list není psán tak, aby podle něj šlo postup zopakovat = příliš mnoho nejasností

Pozn. Bude dobré, když deník bude již na první dojem vypadat přehledně s dostatkem nezbytných informací pro vyhodnocení významu Vaší praxe. Doporučuji co nejmenší (tisknutelné) okraje, rozumný font (Times New Roman) a velikosti písma (10), Velikost dokumentu max do 2MB.

Ideální počet stran je 4. (1. strana se tiskne, 2, a 3. strana se záznamy z průběhu praxe 4. strana pracovní list)
VOŠ specifika:

 • Doporučováno praxi absolvovat ve stejné organizaci v 2. i 3. ročníku.
 • Domlouvat si v organizaci téma na absolventskou práci.
 • Na titulní stranu deníku se díky delší praxi vejdou jenom body A,B,C. Na 2. stranu D, E, F a z části G pouze záznam z 1. dne. Od 3. strany pokračují záznamy 2. až 20. (40.) dne praxe.
 • Deník se tiskne komplet a nechá se např. na studijním oddělení svázat.
 • Do týdne po praxi (v létě na přelomu srpen/září) si přijdou s deníkem pro klasifikovaný zápočet k koordinátorovi praxe
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Rychlá navigace
NEJ aktivity
Nejlepší předměty
Nejlepší MCU
SW-HW
Ostatní
Utility
Nástroje
Tisk/export